Рейтинг@Mail.ru
Menu
Завантажити картинки на телефон безкоштовно.
Заставки для телефону, аватарки.
(Вирізати з фотографії)

Роза `Гренд Могул` Яхта `Алиса` Лесное озеро Музей `Пирогово` Белочка
Виберіть рубрику (тему)

Програмування на Паскалі

Програмування, програми, приклади задач, рішення, pascal

Проста обчислювальна програма


 

Структура програми, заголовок, розділ описування змінних, типи даних, арифметичні операції над даними, процедури введення даних, процедури виведення даних, операторні дужки.Трикутник задано координатами вершин
(x1, y1) (x2, y2) (x3, y3)

Знайти:
1. Периметр трикутника
2. Площу трикутникаМатематична модель

\[\begin{array}{l}P=a+b+c\\S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}\\p=\frac P2\\a=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)}\\b=\sqrt{(x_3-x_2)^2+(y_3-y_2)}\\c=\sqrt{(x_3-x_1)^2+(y_3-y_1)}\end{array}\]
  »»» (математична модель, алгоритм у вигляді діаграми дій, текст програми, теорія до програми)
Дата: 2007-09-22   Автор: Admin

Умовні оператори


 

Умовні оператори, оператор ІF, простий, складений, вкладений оператор, оператор вибору CASE, змінні перелічувального типу, ІF, ELSE, THEN, CASE, OF, список.Обчислити:

\[\\y=\left\{\begin{array}{l}4-x^2,\;0<x<4\\0,\;x=0\\x^3,\;x<0\\1,\;в\;інших\;випадках\end{array}\right.\]
  »»» (алгоритм у вигляді діаграми дій, текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-09-29   Автор: Admin

Оператори циклу


 

Оператори циклу, цикл з параметром (лічильником) FOR .. TO/DOWNTO .. DO, цикл з передумовою WHІLE .. DO, цикл з постумовою REPEAT .. UNTІL.Обчислити з точністю до e (e>0) кожну внутрішню суму,  визначити кількість доданків, вивести проміжні результати:

\[\\\sum_{x=1}^5\sum_{k=1}^\infty(-1)^kx^{k+2}/(k+1)(k+2)\]
  »»» (математичне рішення, алгоритм у вигляді діаграми дій, текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-10-06   Автор: Admin

Робота з двовимірними масивами


 

Оператори циклу, масив, одномірний масив (вектор), двовимірний масив (матричний), тривимірний масив, вкладені цикли, структура даних, структуровані дані, індекс.Є дійсна квадратна матриця порядку A(n x n). Створити масив B(m),m=n x n, елементи якого здобуті читанням матриці по спіралі.


Робота з двовимірними масивами. Є дійсна квадратна матриця порядку A(n x n). Створити масив B(m),m=n x n, елементи якого здобуті читанням матриці по спіралі.

  »»» (математичне рішення, алгоритм у вигляді діаграми дій, текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-10-13   Автор: Admin

Сортування масивів


 

Сортування масивів, за допомогою вставки, за допомогою включення, за допомогою вибору, за допомогою виділення, за допомогою обміну, бульбашкове сортування, прямий метод, простий, покращений, ускладнений методи сортування.Впорядкувати за спаданням методом вставки ті елементи кожного рядка матриці, що розташовані між мінімальним та максимальним елементами.  »»» (алгоритм у вигляді діаграми дій, текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-10-20   Автор: Admin

Функції користувача


 

Процедури, функції користувача, рекурсія, ідентифікатори, параметри, оператори, внутрішні, вкладені блоки, процедурні змінні.Методом ітерацій з точністю ε знайти корінь рівняння f(x)=0:

\[\\f(x)=x-\frac{\sin\;x}2-1=0\]

Початкове значення кореня: 0. Використати функцію.  »»» (математичне рішення, алгоритм у вигляді діаграми дій, текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-10-27   Автор: Admin

Розробка процедури користувача


 

Процедури, функції користувача, рекурсія, ідентифікатори, параметри, оператори, внутрішні, вкладені блоки, процедурні змінні, паскаль, розробка процедури користувача.Розробити процедуру, що для наданої матриці m*n повертає вектор-рядок, сума елементів котрого найбільша.  »»» (алгоритм у вигляді діаграми дій, текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-11-03   Автор: Admin

Структурований тип - множина


 

Структурований тип, множина, тип множини, перелічувальний тип, оператор надання, операції над множинами, переріз, об'єднання, різниця, порівняння.Використовуючи тип множина, надрукувати в порядку спадання всі цілі числа в діапазоні 1÷4900, які можна представити у вигляді n2+2k2, але не можна представити у вигляді 7ij+j+3 (n,k,i,j>0).  »»» (текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-11-10   Автор: Admin

Робота з текстовим файлом


 

Робота з текстовим файлом, структуровані дані, рядок, конкатенації, склеювання рядків, порівняння рядків, рядок як масив, елемент масиву, індекс, елемент текстового файлу, символ ознаки кінця рядка, буфер введення/виведення, відкритий файл.У довільному текстовому файлi f записана послiдовнiсть дiйсних чисел, якi роздiленi пропусками. Описати функцiю Max(f) для знаходження найбiльшого з цих чисел.  »»» (текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-11-17   Автор: Admin

Робота зі структурованим файлом


 

Структурований файл, запис, ідентифікатор типу, ідентифікатор поля, тип поля, ідентифікатор ознаки, елемент масиву, типізований файл, показівник поточного запису, мітка кінця файлу.  Вихідний файл являє собою набір записів наступного вигляду:
    прізвище учня
    його вік
    стать
    оцінки по 4-ом іспитам
  1.Описати програму, що формує вихідний файл.
  2.Описати процедуру, що виводить до файлу прізвища учнів, які мають середній бал вище заданого.  »»» (текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-11-24   Автор: Admin

Показівники


 

Динамічні структури, динамічні змінні, тип показівник, ідентифікатор, базовий тип, вбудовані засоби, надання значення змінній-показівнику, ідентифікатор змінної, показівник, ідентифікатор процедури, функції, показівник на точку входу, сегмент, зміщення, порівняння показівників, визволення динамічної змінної, блочне визволення пам'яті, структури, побудовані на базі показівників, масив показівників на дані одного типу, лінійний та циклічний однозв'язаний список, стек типу FILO, черга типу FIFO, двозв'язний список, двійкові дерева, pointer, NIL.  Довгий неперервний текст надано наступним чином: поділено на рядки, кожен з є масивом з n символів (або рядком довжиною n). На  кожен  з таких рядків посилається елемент масиву, загальна вимірність якого d, у порядку слідування рядків. Якщо рядків меньш, ніж d, то останні елементи містять пусті посилки.
Описати процедуру, що заміняє i-й рядок тексту  j-тим рядком того ж тексту (копійою j-го рядка).  »»» (текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-12-01   Автор: Admin

Зовнішній модуль


 

Зовнішній модуль, модуль, підключення модулів до програми, непряме використання модулів, перехресні посилання на модулі, правила розподілення програми на модулі, порядок компіляції.Утворити модуль утворення та обробки довільного вертикального меню з довільними координатами в текстовому режимі  »»» (текст модуля, текст головної програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-12-08   Автор: Admin

Об'єктне програмування


 

Об'єктне програмування, інкапсуляцією, наслідування, поліморфізм, віртуальним метод, конструктор, деструктор, об'єкт, змінна, екземпляр.  Тип об'єкт містить:
    -  поля: вектор, його розмір та його ідентифікатор у символьному вигляді
    -  методи: введення вектора, виведення вектора, сортування за зростанням елементів вектора.
Реалізувати екземпляр цього типу та виконати над ним всі можливі дії.  »»» (текст програми, результат роботи програми, теорія до програми)
Дата: 2007-12-15   Автор: Admin

Курсова робота - гра ‘Тетріс’, ‘Tetris’


 

Постановка задачі, метод розв'язку задачі, опис алгоритму, опис програми, опис головних структур та змінних програми, опис головних процедур та функцій, опис інтерфейсу, лістинг програми.  Розробити алгоритм програми, що виконує переміщення фігур по екрану згори донизу, координацію їх місцезнаходхення у відповідності до дій граючого.
  Фігури складаються з квадратів однакового розміру, набір фігур - кінцевий, послідовність випадання фігур - випадкова.
  Гравець має вкладати фігури на дно стакана з якомога більшою густиною (кількість незаповнних квадратів має бути мінімальною). При цьому ряд, повністю заповнний квадратами, має автоматично зникати зі стакану. Квадрати не повинні накладатись один на одного.
  Гравць може зупинити та продовжити гру. Рівень визначає кількісь квадратів та швидкість на початку гри.  »»» (постановка задачі, метод розв'язання задачі, опис алгоритму, опис програми, опис головних структур та змінних програми, опис головних процедур та функцій, опис інтерфейсу, результат роботи, лістинг програми, теорія до програми)
Дата: 2007-12-22   Автор: Admin

Для відображення математичних формул на сайті використовується

крос-браузерна JavaScript бібліотека MathJax і мова розмітки даних (макропакет) LaTeX системи комп'ютерної верстки TeX
Випадковий анекдот

Через кілька років викладач зустрів свого колишнього студента й запитує:
- чи Досить тобі знань, отриманих в інституті?
- Знань досить, тільки грошей не вистачає.
Дата: 05-06-2004   Автор: Admin   Підрубрика: Випускники